Pomiń nawigację Praktycy dla praktyków

Zarządzanie zasobami ludzkimi


STRATEGIA FIRMY, A STRATEGIA PERSONALNA
- Personel jako zasób strategiczny firmy
- Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi i ich strategiczny wymiar
- Pojęcie i rodzaje strategii personalnych
- Rodzaje strategii personalnych 
- Analiza strategiczna personelu
- Substretegie personalne


ANALIZA PRACY I OPIS STANOWISK PRACY
- Obszary wykorzystania opisów stanowisk pracy
- Informację niezbędne w opisie pracy – jakie pytania postawić
- Ustalanie zakresu informacji umieszczanych w opisie stanowiska pracy
- Konstruowanie matrycy opisu stanowiska pracy i układu pól w opisie stanowiska pracy
- Kogo zaangażować w pracę nad przygotowaniem opisów stanowisk pracy?
- Poszukiwanie Ekspertów ds. Zawodu
- „Czyszczenie struktury organizacyjnej” – ustalanie realnej liczby stanowisk w organizacji
- Struktura i metodyka analizy stanowisk pracy w organizacji
- Wsparcie informatyczne w analizie struktury stanowisk w organizacji
- Przygotowanie katalogu zawodów i spisu jednostek organizacyjnych
- Grupowanie zawodów na potrzeby analizy pracy
- Macierz analizy grup zawodów
- Metody uzyskiwania informacji potrzebnych do przygotowania opisu
- Obszary analizy pracy
- Metody analizy zadań – metoda 5 pytań, metoda J.A.S.R i F.J.A
- Metoda poszukiwania informacji o kompetencjach stanowiskowych
- Metody uzyskiwania innych informacji – matryca analizy stanowiska pracy
- Przygotowywanie kadry menedżerskiej – metody wyboru ekspertów zawodowych


PLANOWANIE ZATRUDNIENIA / REKRUTACJA I SELEKCJA
- Polityka rekrutacji i selekcji – planowanie zatrudnienia
- Alternatywy w stosunku do procesu rekrutacji
- Ustalania realnych potrzeb rekrutacyjnych
- Planowanie procesu rekrutacji
- Zdobywanie informacji potrzebnych do przeprowadzenia rekrutacji
- Poszukiwanie Ekspertów Zawodowych do przeprowadzenia analizy pracy
- Kompetencje kandydatów
- Przygotowanie opisu stanowiska pracy lub poszukiwanie informacji
- Metody opracowania profilu osobowego
- Przygotowanie informacji medialnej
- Modele cv
- Metody analizy informacji zawartych w cv
- Mechanizmy autoprezentacji kandydatów w cv
- Warunki przeprowadzenia rozmowy
- Organizacja przestrzeni
- Administracja procesem 
- Metody selekcji kandydatów
- Modele prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
- Planowanie sesji – przygotowanie pytań
- Postępowanie z kandydatami odrzuconymi
- Działania z pracownikami nowoprzyjętymi
- Opracowywanie planu oceny pracowników nowozatrudnionych


OCENA PRACOWNIKÓW
- Cele wdrażania systemu ocen okresowych
- Metody konstruowania arkuszy ocen
- Wybór kryteriów oceny – zasady
- Metody i zasady formułowania celów
- Techniki oceny
- Procedura wdrażania system ocen okresowych
- Zaangażowanie kadry zarządzającej
- Prowadzenie rozmowy oceniającej
- Błędy w trakcie prowadzenia rozmowy oceniającej
- Administrowanie i zarządzanie system ocen okresowych
- Ocena efektywności systemu ocen okresowych
- Wykorzystanie systemu ocen okresowych


ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI
- Analiza potrzeb szkoleniowych
- Ewaluacja szkoleń
- Budżetowanie szkoleń
- Administrowanie szkoleniami
- Współpraca z firmami szkoleniowymi


ZARZĄDZANIE ROZWOJEM [POTENCJAŁEM] PRACOWNIKÓW
- Zarządzanie rozwojem kompetencji w organizacji
- System zarządzania kompetencjami
- Diagnozowanie i rozwój potencjału pracowników
- Projektowanie ścieżek karier


SYSTEMY WYNAGRADZANIA I MOTYWOWANIA
- Istota i funkcje wynagrodzeń
- Podstawowe pojęcia
- Determinanty skutecznego motywowania przez wynagradzanie
- Projektowanie systemów wynagrodzeń opartych na wartościowaniu
- Systemy wartościowania pracy
- Budowanie tabel wynagradzania
- Zasady i warunki prowadzenia podwyżek płac
- Motywacyjne systemy wynagradzania
- Budowanie systemów motywacyjnych
- Rynkowe przeglądy wynagradzania
- Zarządzanie wynagrodzeniami
- Kierunki zmian w systemach wynagradzaniaProcesy wsparcia
KOMUNIKACJA WEWNĄTRZORGANIZACYJNA I PR. PRACOWNICZY
- Struktura komunikacji w organizacji
- Potrzeby komunikacyjne w organizacji
- Dobór metod i środków
- Projektowanie systemu komunikacji wewnatrzorganizacyjnej
- Deployment


STRUKTURA ORGANIZACYJNA
- Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania
- Różnicowanie struktur organizacyjnych
- Podstawowe typy struktur organizacyjnych
- Badanie struktury organizacyjnej
- Elementy pomiaru struktury organizacyjnej
- Diagnozowanie i usprawnianie struktury organizacyjnej


KULTURA ORGANIZACYJNA
- Istota i treść kultury organizacyjnej
- Typologia kultur organizacyjnych
- Diagnozowanie kultury organizacyjnej
- Możliwości kształtowania kultury organizacyjnej


KONFLIKT W ORGANIZACJI
- Diagnoza konfliktu
- Przyczyny konfliktów wewnątrzorganizacyjncyh
- Istota konfliktu
- Pseudorozwiązania konfliktów
- Diagnozowanie i rozwiązywanie konfliktów
- Wywoływanie konfliktów – zarządzanie zmianą


DEREKRUTACJA I OUTPLACMENT
- Restrukturyzacja przedsiębiorstw
- Zarządzanie procesem odchodzenia z organizacji
- Derekrutacja, a wizerunek firmy
- Zwolnienia, a dalsze funkcjonowanie firmy
- Komunikacja w procesie derekrutacji
- OutplacementCzas i miejsce zajęć uzależniamy od Państwa życzeń. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

 
 
RYMWID TRAINING, Biuro: ul. Literacka 45 H/1, 60-461 Poznań, tel. 605 988 252
designed by (c) halpress. Pozycjonowanie strony internetowej - www.Setia.pl